Ustanowienie służebności przesyłu

Czego mogę żądać?

Jeżeli przez nieruchomość przebiega podziemny lub naziemny rurociąg, linie elektroenergetyczne (napowietrzne lub kablowe), linie światłowodowe lub inne urządzenia przesyłowe, to właściciel nieruchomości może domagać się odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu.

Służebność przesyłu jest to prawo, na podstawie, którego właściciel urządzeń przesyłowych (np. Enea Operator sp. z o. o.) nabywa prawo do korzystania w niezbędnym zakresie z nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem urządzeń przesyłowych.

Co to oznacza ?
W przypadku napowietrznych i kablowych (podziemnych) linii elektroenergetycznych często sprowadza się to do ustanowienia służebności przesyłu polegającej na istnieniu urządzeń przesyłowych (stacji transformatorowej, słupa, linii napowietrznej, kabla), prawa do pobierania pożytków z tych urządzeń, a także władztwa nad nimi. Dodatkowo przedsiębiorca domagać się będzie możliwości swobodnego wstępu na nieruchomość w celu prowadzenia prac eksploatacyjno-konserwacyjnych. Sąd ustali również (na podstawie opinii biegłego) szerokość pasa służebności.

W pierwszej kolejności należy zwrócić się do przedsiębiorcy w celu zawarcia umowy o ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu. W przypadku odmowy zawarcia takiej umowy, pozostaje zwrócenie się do właściwego sądu rejonowego z wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu za odpowiednim wynagrodzeniem.

Czego mogę żądać i w jakiej wysokości?

W zamian za ustanowienie na rzecz przedsiębiorcy służebności przesyłu można domagać się jednorazowego wynagrodzenia.

Jego wysokość jest obliczana m. in. w zależności od wartości rynkowej nieruchomości (istotna jest cena za jeden metr kwadratowy działki), powierzchni zajętego terenu przez urządzenia przesyłowe (wraz z tzw. pasem służebności) oraz przeznaczenia nieruchomości (użytki rolne, lasy, tereny zabudowy wielorodzinnej, tereny przemysłowe).

Współpracujemy z biegłymi, którzy obliczają potencjalną wartość wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu.

Z jakimi argumentami po stronie przedsiębiorcy przesyłowego mogę się liczyć?

W zależności od tego, kiedy na nieruchomości powstały urządzenia przesyłowe, operator może podnosić, że przysługuje mu tytuł prawny do władania nieruchomością zajętą pod te urządzenia. W tym zakresie może powoływać się na konkretną decyzję administracyjną lub może podnosić zarzut zasiedzenia służebności przesyłu lub służebności gruntowej odpowiadającej treścią służebności przesyłu.

Na przedsiębiorcy przesyłowym ciąży obowiązek wykazania, że te okoliczności zostały spełnione. Oznacza to, że operator musi przedstawić oryginał decyzji wywłaszczeniowej (a tych często brakuje) albo wykazać dokumentami lub świadkami, że doszło do zasiedzenia – co często bywa utrudnione.

Przedsiębiorca przesyłowy z pewnością będzie kwestionował również zakres służebności – szerokość pasa służebności jak i współczynnik „k” uwzględniający współkorzystanie z nieruchomości przez operatora i właściciela nieruchomości. A to z tego względu, że te czynniki mają istotny wpływ na wartość wynagrodzenia z tytułu służebności. Należy nadmienić, że wysokość wynagrodzenia również będzie kwestionowana.

W powyższym zakresie sąd będzie musiał powołać biegłych (geodetę, rzeczoznawcę majątkowego, ewentualnie elektroenergetyka), którzy ustalą tak techniczne warunki służebności jak i wysokość należnego wynagrodzenia.

Co w przypadku gdy przedsiębiorca przesyłowy dysponuje ważną decyzją wywłaszczeniową?

Jeżeli przedsiębiorca przesyłowy legitymuje się ostateczną decyzją wydaną, przykładowo, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości, to wówczas istnieje potencjalna szansa dochodzenia odszkodowania od właściwego starosty na podstawie art. 129 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w trybie administracyjnym (a nie cywilnym przed sądem powszechnym). Uzależnione jest to od tego, czy właściciel nieruchomości otrzymał wskutek wywłaszczeniu odszkodowanie, a jeśli tak to w jakim zakresie.

Jakie dokumenty potrzebuję aby zlecić swoją sprawę?

1. Mapę zasadniczą nieruchomości z uwidocznionym przebiegiem urządzeń;
2. Wypis z rejestru gruntów;
3. Nr księgi wieczystej i nr działek, na których znajdują się urządzenia.


Jeżeli masz problem z uzyskaniem tych dokumentów, zostaw nam wiadomość w formularzu zgłoszeniowym – odpiszemy i udzielimy pomocy w tym zakresie.

Co robimy gdy zlecisz nam sprawę?

1. analizujemy stan sprawy pod kątem możliwości wystąpienia z roszczeniem wobec przedsiębiorcy przesyłowego;
2. na podstawie posiadanej mapy oraz wypisu z rejestru gruntów możemy zlecić biegłym sporządzenie opinii w zakresie wstępnego określenia szacunkowej wysokości roszczenia. Wynagrodzenie za tą usługę ustalane jest już bezpośrednio przez biegłego.
3. kierujemy w Twoim imieniu pismo do przedsiębiorcy przesyłowego z żądaniem ustanowienia służebności przesyłu;
4. w przypadku odmowy lub zaproponowania niekorzystnych warunków, sporządzamy wniosek o ustanowienie służebności przesyłu.

Co mam zrobić żeby zlecić swoją sprawę?

Prześlij w formularzu lub drogą mailową zgłoszenie wraz z numerem księgi wieczystej i nr działek, na których znajdują się urządzenia przesyłowe, najlepiej wraz z mapą zasadniczą, na której będzie uwidoczniony przebieg urządzeń przesyłowych.

Jeżeli masz pytania, zostaw w zgłoszeniu swój numer- skontaktujemy się z Tobą.

masz sprawę? chcesz wiedzieć więcej?

skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Chcesz rozwiązać problem związany ze służebnościami przesyłu? Pomożemy.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search